Adatvédelmi nyilatkozat

BEVEZETŐ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Begavill-2003 Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság ( BEGAVILL-2003 Kft.)

Székhely: 1037 Budapest, Laborc köz 35.
Cégjegyzékszám: 01-090713147
Adószám: 12982475-2-41
Képviselő: Gazda Albert
Telefonszám: +36 1 439-0417
E-mail cím: begavill2003@begavill.hu
Honlap: www.begavill@begavill.hu

(a továbbiakban: Cégünk)

Tájékoztatónk címzettje a személyes adataival érintett természetes személy, az érintett személy Ön, aki ezen tájékoztatónkat olvassa – látogatói, érdeklődői, regisztrálói, vagy vevői, ügyféli, megbízói, megrendelői minőségében.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelés jellege:
Cégünk adatkezelése az adattal érintett személy (látogató, ügyfél, vevő, megrendelő, előfizető, regisztráló) hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés célja:
1.) Az érintett személy (látogató, ügyfél, vevő, megrendelő, előfizető, regisztráló) tájékoztatása cégünk termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről,akcióiról.
2.) A létrejött szerződések teljesítése (szállítás, fizetés, szavatosság, panaszkezelés).
3.) Amennyiben vevőként értékesítési, szolgáltatás-nyújtási viszonyba lép cégünkkel, a törvényben írtak szerint cégünket számlaadási kötelezettség terheli, az ennek során megadott név, cím és adóazonosító adatok kezelése a törvény előírásán alapul, célja és egyben jogalapja az adó és számviteli törvényben előírt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az adattal érintett személy hozzájárulása.

Adatkezelésre jogosult: Cégünk.

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A Cégünk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét,-helyét,személyi azonosítóját, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, személyi igazolvány számát, lakcímét, szakmunkás bizonyítványának számát, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát, ügyfélszámát, rendelésszámát, online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatok megismerésére jogosultak: Cégünk tevékenységét munkaköri feladatként végző munkatársaink,és az adatfeldolgozók. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Adatbiztonság:
Cégünk folyamatosan gondoskodik a kezelt személyes adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

III. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt, termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:
Magyar Posta
Futárszolgálat:
Cég név: DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14.B.ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-888141
Adószám: 13034283-2-42
Képviselő: Czifrik Szabolcs
Telefonszám:+ 36 1 501-6200

2. A Cég könyvviteli szolgáltatója:
Cég név: IL-CSI 2000 NAPFÉNY Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1203 Budapest, Helsinki út 9. 2.em. 40.
Adószám: 13036027-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-715615
Képviseli: Stuhl Ilona, Csizmár János
Telefon: + 36 1 284-6332
e-mail cím: info@napfeny.hu

Adatfeldolgozásra jogosult még Cégünk bankszámláját vezető pénzintézet a pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok vonatkozásában.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Ha a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, Cégünk a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez adatkérő lapon, vagy a szerződésben dokumentáljuk.

Hozzájárulásnak minősül a Cég internetes honlapjának megtekintése során bejelölt egy erre vonatkozó négyezetet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az Ön hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

3. Az érintett jogainak elősegítése

Cégünk valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

V. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

1. CÉGÜNK HONLAPJA

1. Látogatóként és vevőként (ügyfélként) lehetősége van cégünk honlapján regisztrálni, kapcsolat menüben felvenni a Céggel a kapcsolatot.
Az itt kezelt adatok köre:
Név:
E-mail cím:
Tárgy:
Üzenet:
A regisztrált adatokat az érintett személy módosíthatja.

2. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, telefonszám, online azonosító.

3. A személyes adatok kezelésének célja:

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.

2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.

3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. .

5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a kapcsolatfelvétel (regisztráció) / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)

Adatait csakis kapcsolatfelvétel céljából használjuk és azt 3. fél számára nem adjuk ki. Amennyiben a későbbiek során mégsem tart igényt tájékoztatásra, leveleinkre, kérjük ezt jelezze felénk a begavill2003@begavill.hu e-mail címre küldött üzenetével.

6. A BEGAVILL-2003 Kft. honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről a következő adatokat rögzíti és kezeli:

a látogató által használt IP cím,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
látogatás időpontját,
a meglátogatott (al)oldal, funkciót és szolgáltatást
7. A BEGAVILL-2003 Kft. honlapján alkalmazott sütik:

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a használhatósága elősegítése érdekében – a világhálón általánosan alkalmazott ilyen technológiaként – cookie-t, magyarul sütiket, azaz olyan kisméretű adategységeket használ, amelyeket böngészője az Ön számítógépének merevlemezén, egy elkülönített könyvtárban tárol el.
Cégünk honlapjára látogató kifejezetten hozzájárul IP címének és a látogatás dátuma adatok kezeléséhez és a cookie-k használatához.
Felhívjuk az érintett személyek figyelmét, hogy megfelelő böngésző alkalmazásával a saját gépen lehetősége van kikapcsolni a cookie-k használatát.

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés célja: a látogatók megkülönböztetése, a látogató aktuális munkamenetének azonosítása, valamint a látogatás során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: 1 hónap / adott látogatás tartama.

8.Társaságunk által használt cookie – sütik

Technikailag elengedhetetlenül szükséges (sessioon) sütik,
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Teljesítmény biztosító sütik,
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

CÉGÜNK FACEBOOK OLDALÁNAK HASZNÁLATA
Cégünk Facebook oldalán a látogatóknak lehetőségük van hozzászólni.
A hozzászólás elküldésével az érintett személy hozzájárul neve, profilképe, hozzászólása nyilvánosságra hozatalához, és megjelenéséhez. Ez alapján Cégünk a Facebook oldalán hozzászóló nevét és hozzászólását felhasználhatja reklám-tevékenysége során.

Az adatkezelés kizárólag a www.facebook.com oldalon történik, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com oldal szabályozása irányadó.

VI. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

1.Tájékoztatás kérése

Önnek, mint érintettnek jogában áll kérelmezni Cégünktől, mint adatkezelőtől egy tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről.

2.Az érintett hozzáférési joga

A jogszabályi előírás szerint az érintett kérelmére Cégünknek, mint adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia Önnek, mint érintettnek az általunk kezelt (feldolgoztatott) adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Cégünk, mint adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A Cégünk mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. az érintett által kért további másolatokért a Cégünk az adminisztratív költségeken alapuló, 7.000,- Ft+ÁFA összegű díjat számíthat fel.

3.Adathelyesbítés, törlés, zárolás kérése

Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását is. Ha Cégünk a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közöljük Önnel, mint érintettel a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4.Az érintett előzetes tájékoztatása

Önnel az adatkezelés megkezdése előtt közöljük, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Ezen kötelezettségünket teljesítjük jelen tájékoztatóval.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel Ön jogosult arra, hogy az Cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

7. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Ön mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a következő esetekben:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

E tiltakozást Cégünk, mint adatkezelő kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza.

8.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

b.) Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

az Ön és a Cég közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

meghozatalát Cégre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy, az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi pontokban említett esetekben a Cég köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Ön jogát, hogy a Cég részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

9.Korlátozások

A Cégre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

10.1.Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Cégünk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, és közöljük legalább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d) Cégünk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

10.2.Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) A Cég megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazzuk, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) Cégünk az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Ön jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

11.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint a vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

12.A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

12.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

12.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

12.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

12.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

13.Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

13.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint az Ön személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

13.2. A Cégünkkel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Cégünk vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha a Cégünk vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Kelt, Budapest, 2018. május 25.

Gazda Albert

ügyvezető

A weboldalon cookie-kat használunk, melyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close